Jadów

poniedziałek, 24 lutego 2020

Ferie w Bibliotece Publicznej Gminy Jadów

W okresie ferii zimowych Biblioteka Publiczna Gminy Jadów przygotowała mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu przez Wójta Gminy Jadów zadania pod nazwą  "Organizacja zajęć profilaktycznych w trakcie ferii zimowych w 2020r.”  z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w Gminie Jadów.

Dzieci wzięły udział w zajęciach kodowania, warsztatach manualnych, warsztatach kulinarnych i zajęciach edukacyjnych, które odbywały się w bibliotece głównej oraz filiach. Na zakończenie ferii w bibliotece głównej uczestnicy zajęć obejrzeli przedstawienie profilaktyczne w wykonaniu teatru Katarynka z Warszawy, a następnie uczestniczyli w grach i zabawach prowadzonych przez animatorów. Dziękujemy za obecność pana Wójta, który tego dnia nie tylko spędził z dziećmi czas, ale również wręczył im pamiątkowe książki.  Po wyczerpującej zabawie zaprosiliśmy naszych gości na posiłek regeneracyjny podczas którego mieliśmy okazję do rozmów na temat wspólnie spędzonego czasu. Oprócz miłych wspomnień pozostały nam również fotografie, do obejrzenia których serdecznie Państwa zachęcamy. 
piątek, 20 grudnia 2019

RODO

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1.      Administratorem Państwa danych jest Biblioteka Publiczna Gminy Jadów, Plac Dreszera 17, 05-280 Jadów gbp.jadow@biblioteka.wolomin.pl. 
2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod.jadow@edukompetencje.pl lub pisemnie na adres Administratora.
4.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5.      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6.      Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7.      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
Ø  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
Ø  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
Ø  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Ø  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8.      Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
9.      W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne.
10.  Odbiorcami Państwa  danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Państwa  dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu;

11.  W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.

Dzięki grantowi z PSE w Jadowie mamy tablicę multimedialną

  Z ogromną przyjemnością oddajemy do użytkowania multimedialną tablicę. Na chwilę obecną dostępne są w niej opisy zabytków i wystawy histor...