Jadów

Wynajem świetlic

Zarządzenie nr 2/2023

Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

z dnia 02 czerwca 2023r.

w sprawie wprowadzenia w Bibliotece Publicznej Gminy Jadów Regulaminu korzystania ze świetlic.

 

Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1983 z późn. zm.). zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam  Regulamin korzystania ze świetlic Biblioteki Publicznej Gminy Jadów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów z dnia 08.05.2020r. w sprawie wprowadzenia w Bibliotece Publicznej Gminy Jadów Regulaminu korzystania ze świetlic.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Sylwia Tryc

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów 

 

                                                                                                                                                                       

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 2/2023

Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

 z dnia 02 czerwca 2023r.

 

  

REGULAMIN KORZYSTANIA

ZE ŚWIETLIC BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JADÓW

 

§ 1

1.   Biblioteka Publiczna Gminy Jadów posiada 5 świetlic: w Urlach, Zawiszynie, Jadowie, Sulejowie i Sitnym.

2.   Wszystkie świetlice są ogólnodostępne i mają służyć mieszkańcom Gminy Jadów, a w szczególności użytkownikom Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.

3. Działalność świetlic ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz rozwoju lokalnego, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej.

4.   Cele działalności świetlic wiejskich mogą być realizowane poprzez:

1)    popularyzację amatorskich form artystycznych,

2)    rozwój działalności kulturalnej adresowanej do rożnych grup wiekowych społeczności,

3)    promowanie sportu i rekreacji wśród mieszkańców,

4) organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców,

5)    organizowanie uroczystości o zasięgu lokalnym, spotkań i imprez dla społeczności lokalnej,

6)    organizację zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich,

7)   wspieranie realizacji zadań statutowych organizacji działających na terenie gminy takich jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, lokalne zespoły sportowe, stowarzyszenia itp.,promocję Biblioteki i Gminy Jadów.

 

§ 2

1. Zarządcą Świetlic jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów, który wyznacza spośród pracowników opiekuna każdej Świetlicy.

2.  Świetlice mogą być okazjonalnie udostępniane podmiotom trzecim (osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom), w szczególności na cele:

1)    organizowania spotkań, kursów i szkoleń, pokazów, itp.,

2)    w celu organizowania uroczystości rodzinnych takich jak wesela, urodziny, komunie, chrzciny itp.

3.   Świetlice mogą być udostępniane przez opiekuna:

1)  nieodpłatnie udostępniane na cele gminne, takie jak zebrania wiejskie organizowane przez Organy Gminy, szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku lokalnym, imprezy okolicznościowe i inne przedsięwzięcia skierowane do ogółu mieszkańców,

2)   udostępniane za zwrot kosztów utrzymania na rzecz podmiotów trzecich (osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom) w czasie w którym nie są wykorzystywane dla celów wymienionych w podpunkcie 1,

3)  z opłaty o której mowa w punkcie 2 zwolnieni są pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.

4.   Korzystanie ze świetlicy odbywa się w ramach:

1)    udostępnienia w celu korzystania przez indywidualnych mieszkańców sołectwa  z wyposażenia świetlicy,

2)    użyczenia po zawarciu umowy użyczenia w celu korzystania przez zorganizowane grupy,

3)    użyczenia po zawarciu umowy stanowiącej załącznik nr. 1 niniejszego regulaminu w szczególności w celu organizacji prywatnych imprez okolicznościowych lub przedsięwzięć podczas których pobierany jest zwrot kosztów utrzymania.

5.       Wysokość zwrotu kosztów określona jest w załączniku nr. 2 do niniejszego regulaminu.

6.       Świetlica  może być użyczona wyłącznie osobom pełnoletnim.

7.       Przy każdorazowym użyczeniu świetlicy, opiekun świetlicy wraz z osobą, na rzecz której następuje przekazanie sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia. Strony podpisują stosowny protokół. Czynność ta zostaje odtworzona przy oddawaniu obiektu.

8.       Korzystający z obiektu nie może podnajmować/udostępniać pomieszczeń innym osobom.

9.       Wynajmujący ma prawo korzystać  z pełnego wyposażenia świetlicy w tym z kuchni  i naczyń.

10.    Wyposażenie świetlic wiejskich nie podlega wynajmowaniu na zewnątrz.

11.    Korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia, o których mowa wyżej, korzystający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu opiekunowi.

12.  W przypadku stwierdzenia zniszczeń Korzystający ze świetlicy zobowiązany jest do usunięcia powstałych usterek, naprawy bądź w przypadku znacznego uszkodzenia sprzętu, jego wymiany, w terminie wskazanym przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.

13.  W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Jadów, a osoba korzystająca  ze świetlicy zostanie obciążona kosztami naprawy lub zakupu.

14. Do obowiązków Korzystającego należy dokładne posprzątanie wszystkich zajmowanych pomieszczeń, używanego sprzętu oraz terenu przed wejściem bezpośrednio po zakończeniu korzystania z obiektu.

§ 3

1.   Każdorazowe wejście na świetlicę wiejską odnotowuje się w rejestrze wejść. Obowiązek zapisu ma: lider grupy, organizacji, stowarzyszenia , osoba indywidualna korzystająca z obiektu.

2.  Dzieci lub młodzież mogą korzystać ze świetlicy w obecności opiekuna lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 4

Korzystający ze świetlicy wiejskiej zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

§ 5

W świetlicy oraz terenach przynależnych do świetlicy obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów zakazy:

1)         Wnoszenie szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających.

2)          Zakłócania porządku.

3)          Prowadzenia pokazów handlowych oraz umieszczania reklam.

4)     Korzystania ze świetlicy wiejskiej w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy.

5)      Korzystania ze świetlicy zakłócając ciszę nocną, z wyłączeniem imprez weselnych  i zabaw okolicznościowych.

6)           Nie obyczajowego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.

7)       Korzystający ze świetlicy z tytułu własnych imprez odpłatnych jest zobowiązany ubezpieczyć taką imprezę od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków (OC, NNW).

 

                                                                                                                                                                      

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania

ze świetlic Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

 

 

UMOWA UŻYCZENIA NR ……./ 20...

Zawarta w dniu .......................r. w ............. pomiędzy:

 

Pan/Pani: _________________________________________________   zamieszkała/y w: ___________________________, _ _- _ _ _ _____________________ legitymująca/y się dowodem osobistym Seria _ _ _ numer _ _ _ _ _ _ wydanym przez _____________________________________ - zwanym dalej „korzystającym”.

a

Biblioteką Publiczną Gminy Jadów, Plac Dreszera 17,05-280, NIP: 125-147-67-81, REGON: 141270670, reprezentowaną przez:  Panią Sylwię Tryc- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów zwaną dalej „użyczającym”, o treści następującej:

 

§ 1

 

Użyczający oddaje korzystającemu do użytkowania Świetlicę w .............. z przeznaczeniem na : ___________________________________________________________________.

 

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony

od godz. __.__ dnia ......................... do godz. __. __ ...........................

 

§ 3

1. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu kosztów utrzymania obiektu w wysokości _________,______zł (słownie złotych … …… …… …… … …… …… ……… … ...)

2.  Korzystający zobowiązany jest do dnia..................... uiścić kwotę o której mowa w ust 1.    na rachunek Wynajmującego Bank Spółdzielczy w Łochowie, oddział w Jadowie, (numer rachunku: 54 9233 0001 2600 7562 2000 0010), z dopiskiem: zwrot kosztów utrzymania sali za nr. umowy...............

3.   Za dzień zapłaty uważany jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.

4.   W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w pkt 2 umowę uznaję się za niebyłą.

§ 4

1.   Wydanie świetlicy nastąpi w dniu ………..20.....r. w stanie przydatnym do umówionego użytku.

2.   Korzystający oświadcza, że zapoznał się z Regulamin korzystania ze świetlic Biblioteki Publicznej Gminy Jadów oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

3.   Korzystający nie wolno dokonać zmian przeznaczania lokalu, ani oddawać lokalu w podnajem lub do bezpłatnego użytkowania.

4.   Po ustaniu stosunku użyczenia Najemca zobowiązuje się zwolnić niezwłocznie przedmiot użyczenia w stanie nienaruszonym.

5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.   Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem utraty ważności.

7.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Korzystający:..................................................          Użyczający: ............................................

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Jadów, z siedzibą w: Plac Generała Dreszera 17, 05-280 Jadów. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres email: gbp.jadow@biblioteka.wolomin.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – j. w.

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w umowie o wynajęcie świetlicy

do celów związanych z zawarciem umowy najmu.

 

 

……………………………

(data, podpis wnioskodawcy)

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania

Ze Świetlic Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

 

 

 

Wysokość kosztów utrzymania świetlic Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

 

Sitne

1200zł

Sulejów

1200zł

Zawiszyn

800zł

Jadów

800zł

Urle

800zł

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dzięki grantowi z PSE w Jadowie mamy tablicę multimedialną

  Z ogromną przyjemnością oddajemy do użytkowania multimedialną tablicę. Na chwilę obecną dostępne są w niej opisy zabytków i wystawy histor...