Jadów

niedziela, 26 marca 2023

II Jarmark Wielkanocny za nami

 26 marca na placu przed Kościołem w Jadowie odbył się II Jadowski Jarmark Wielkanocny. Pomimo kiepskiej pogody nie brakowało ani wystawców ani kupujących.

💖Serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu i jednym i drugim. Pięknych stroików, palm, pisanek i smakołyków🍰 było całe mnóstwo. Uczestnicy mogli także spróbować staropolskiego żurku czy młodej kapusty. Pracownicy Biblioteka Publiczna Gminy Jadów przygotowali warsztaty plastyczne dla dzieci, które z ogromnym entuzjazmem wykonywały ozdoby wielkanocne. Dziękujemy💗 za wsparcie organizacyjne Jadowskiemu Proboszczowi, Dariuszowi Kokoszce - Burmistrzowi Miasta i Gminy Jadów oraz Kazimierzowi Porębskiemu - Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.







czwartek, 23 marca 2023

ISKRY NIEPODLEGŁEJ

🔹CZAS
28 i 29 marca 2023r.
Godz. 10.00 -16.00
Rezerwacja grup zorganizowanych pod adresem: gbp.jadow@biblioteka.wolomin.pl lub telefonicznie 607-922-071
🔹 LOKALIZACJA
Plac za Biblioteką Publiczną Gminy Jadów (Plac Dreszera 17, 05-280 Jadów)
Projekt ISKRY NIEPODLEGŁEJ sfinansowano z budżetu Państwa w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem projektu jest PKN ORLEN. Trasę wspiera Fundacja ORLEN.
Zwiedzanie mobilnej wystawy jest całkowicie bezpłatne!

wtorek, 21 marca 2023

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

„Zaczarowane ogrody w Mieście i Gminie Jadów”

2023

I. Organizator Konkursu.

 1. Organizatorem Konkursu „Zaczarowane ogrody w Mieście i Gminie Jadów” jest Biblioteka Publiczna Gminy Jadów.
 2. Patronat nad Konkursem obejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Jadów.

II. Cele Konkursu.

 1. Organizowany Konkurs ma na celu:

- promocję Miasta i Gminy Jadów,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy,

- ochrona środowiska naturalnego, poprzez poprawę stanu czystości, ładu i porządku oraz poprzez działania proekologiczne,

- propagowanie idei upiększania własnej miejscowości poprzez ukazanie nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych przydomowych posesji, jednocześnie wpływających na podniesienie poziomu estetycznego Gminy,

- wprowadzenie i utrwalenie zasad dbałości o własną posesję i ogród,

- wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów.

III. Warunki Konkursu i zasady uczestnictwa.

 1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni właściciele, współwłaściciele (ich pełnoletnie dzieci) ogrodów przydomowych i działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy. Zgłoszeń mogą również dokonywać osoby trzecie w imieniu właścicieli ogrodów, pod warunkiem uzyskania od nich pisemnej zgody.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy Konkursu, członkowie Komisji Konkursowej i ich rodziny.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie lub przesłanie w terminie do 15.07.2023r. „Deklaracji uczestnika Konkursu” (Załącznik nr 1 do Regulaminu), a także innych wymaganych załączników. Druk „Deklaracji” można pobrać ze strony internetowej.
 4. Do „Deklaracji” należy dołączyć 3-5 zdjęć ogrodu w formie papierowej (w formacie nie większym niż A4) lub w formie filmu na płycie DVD, którego czas nie przekroczy 3 minut). W przypadku przesyłania zgłoszenia pocztą elektroniczną, należy dołączyć do Deklaracji wymagane załączniki w formie plików. Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze części ogrodu lub jego elementy składowe,  a co najmniej jedno powinno przedstawiać widok ogólny ogrodu.

 

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres lokalizacji ogrodu - koniecznych dla celów przeprowadzenia Konkursu i odebrania nagrody. Organizator zapewnia zachowanie w tajemnicy koniecznych danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

 

 1. Deklarację uczestnika Konkursu wraz z załącznikami należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Jadów  lub przesłać na adres poczty internetowej: gbp.jadow@biblioteka.wolomin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2023 roku (włącznie).

IV. Komisja i ocena konkursowa.

 1. Komisję Konkursową powołuje Organizator Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa (po zamknięciu listy zgłoszeniowej) dokona przeglądu zgromadzonej dokumentacji pod względem formalnym, wstępnie oceni wizerunek zgłoszonych do Konkursu ogrodów, a następnie może przeprowadzić ich lustrację i klasyfikację w terenie po uzgodnieniu terminów wizyt z właścicielami ogrodów).
 3. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych ogrodów według następujących kryteriów: estetyki, funkcjonalności ogrodu, pomysłowości, aranżacji, stosując punktację:
  1. ogólny porządek w ogrodzie - wrażenie estetyczne (1 - 10 pkt.),
  2. dobór gatunkowy drzew, krzewów, bylin, traw i kwiatów jednorocznych (1 - 25 pkt.),
  3. część wypoczynkowo - ozdobna: trawniki, zadrzewienie, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, ukwiecenie tarasów, werand, balkonów (1 - 25 pkt.),
  4. mała architektura ogrodowa (1 - 15 pkt.),
  5. utrzymanie trawników (1 - 10 pkt.),
  6. obiekty sanitarne - śmietnik, szambo, kompostownik (1 - 5 pkt.),
  7. inne efektowne i nowatorskie walory ogrodu (1 – 10 pkt.).
 1. Maksymalna ilość punktów – 100.
 1. W Konkursie przewiduje się wyłonienie trzech laureatów, których ogrody uzyskają najwyższą ocenę punktową. Laureaci sklasyfikowani zostaną wg miejsc: I, II i III oraz otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy przypisane do danego miejsca.
 2. W przypadku równorzędnej liczby uzyskanych w ocenie punktów, decyzję bo wyróżnieniu jednego z ogrodów podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
 3. Komisja może przyznawać wyróżnienia.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

V. Wyniki Konkursu.

 1. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Jadów do dnia 01.08.2023 r.
 2. Nagrodzeni, wyróżnieni zostaną powiadomieni odrębnie przez Organizatora Konkursu o uzyskanej ocenie Komisji Konkursowej i terminie odbioru nagrody.
 3. Wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi podczas Dożynek Gminnych.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie lub zakończenia Konkursu bez podania przyczyny.

 

 1. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu   z Komisją Konkursową. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Uczestnik Konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie oświadczenia składane przez siebie w trakcie trwania Konkursu.

 

 1. Uczestnik Konkursu wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu, w tym publikację na stronie internetowej Biblioteki, Urzędu Gminy oraz partnerów:

- imienia i nazwiska oraz miejsca lokalizacji ogrodu,

- zdjęć ogrodu zgłoszonego do Konkursu i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich do nich na rzecz Organizatora Konkursu.

 

 1. Organizator nie zwraca materiałów przekazanych do Konkursu wraz ze zgłoszeniem.

 

 1. W przypadku pytań w sprawie Konkursu - kontakt z Organizatorem na adres mailowy gbp.jadow@biblioteka.wolomin.pl  lub telefoniczny: 607-922-071.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

„Zaczarowane ogrody w Mieście i Gminie Jadów”

 

 

Deklaracja uczestnika Konkursu

„Zaczarowane ogrody w Mieście i Gminie Jadów”

 

1. Imię i nazwisko właściciela ogrodu:

 

...............................................................................................................................................................

 

2. Adres ogrodu:

 

...............................................................................................................................................................

 

 

3. Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż ogrodu):

 

...............................................................................................................................................................

 

4. Nr telefonu, adres e-mail:

 

...............................................................................................................................................................

 

5. Krótki opis ogrodu zawierający datę jego założenia oraz nazwy najcenniejszych dla

właściciela ogrodu gatunków roślin, nowatorskie elementy, inne wyróżniające ogród walory:

 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że jestem właścicielem powyższego ogrodu, zgłaszam go do Konkursu i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Konkursu „Zaczarowane ogrody w Mieście i Gminie Jadów”.

 

                                                                                .............................................................................

                                                                                                               data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i mojego wizerunku w celach promocyjnych - zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a).b).c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We - przez Bibliotekę Publiczną Gminy Jadów, organizatora konkursu „Zaczarowane ogrody w Mieście i Gminie Jadów” oraz Urząd Gminy Jadów. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia.
                                 

                                                                           ............................................................................

                                                                                                            data i podpis




poniedziałek, 13 marca 2023

ISKRY NIEPODLEGŁEJ

 ISKRY NIEPODLEGŁEJ w Jadowie już pod koniec marca!!!

Na koniec tygodnia mamy dla was dobre wiadomości. Na zaproszenie Burmistrza i Dyrektor Biblioteki pod koniec marca do Jadowa zagości wyjątkowa wystawa.
ISKRY NIEPODLEGŁEJ to nowoczesny spektakl multimedialny Biura „Niepodległa” umieszczony w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, która może podróżować po całej Polsce. Za pomocą nowoczesnych technologii wizualnych prezentujuje fakty i postacie tworzące niesamowitą opowieść o potencjale naszej polskiej wspólnoty. Więcej informacji już wkrótce!!!

piątek, 10 marca 2023

Potyczki powstania Styczniowego na Ziemi Jadowskiej

 16 kwietnia w Jadowie odbędzie się widowisko historyczne "Potyczki powstania Styczniowego na Ziemi Jadowskiej". Program wydarzenia:

godz. 12.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny
i Powstańców Styczniowych w Sanktuarium Krzyża Świętego
w Jadowie,
godz. 13.00 - Przemarsz oddziałów powstańczych ulicami Jadowa,
godz. 13.30 - Widowisko historyczne z udziałem piechoty
i kawalerii na błoniach obok Kościoła w Jadowie.
Nie może was tam zabraknąć!




środa, 1 marca 2023

Fryderyk Chopin gdyby żył, właśnie dziś skończyłby 213 lat.

 Fryderyk Chopin gdyby żył, właśnie dziś skończyłby 213 lat.

⏰
Z tej okazji zachęcamy do odwiedzenia nowopowstałej strony, na której znajdziecie pliki muzyczne i nie tylko!

Dzięki grantowi z PSE w Jadowie mamy tablicę multimedialną

  Z ogromną przyjemnością oddajemy do użytkowania multimedialną tablicę. Na chwilę obecną dostępne są w niej opisy zabytków i wystawy histor...