Jadów

środa, 24 listopada 2021

Nasza Biblioteka daje bezpieczeństwo!

 Nasza Biblioteka daje bezpieczeństwo!

Z radością informujemy, że na budynku Biblioteki Publicznej Gminy Jadów zamontowano monitoring. Dzięki niemu, użytkownicy instytucji, a także osoby przebywające na jej terenie, m.in. parkingu, mogą czuć się bezpieczniej. Z uwagi na duży ruch wokół budynku, konieczne było zadbanie o zmniejszenie ryzyka aktów wandalizmu i napaści, które miały dotychczas miejsce, zwłaszcza wieczorami. Zakup kamer był możliwy dzięki projektowi Biblioteki Publicznej w Jadowie nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie “WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono 20 tys. złotych. Dziękujemy za to wsparcie!

 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.poniedziałek, 22 listopada 2021

„Każdy ma wujka Andrzeja”


20 listopada w świetlicy wiejskiej w Wujówce odbyło się spotkanie ostatkowe, zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wujówki pod chwytliwym tytułem „Każdy ma wujka Andrzeja”. Impreza miała charakter kulturalno-integracyjny, a rozpoczęła się od występu pań z koła gospodyń. Program artystyczny złożony był z zabawnych skeczy oraz piosenek ludowych. Podsumowaniem tej części wydarzenia była prezentacja multimedialna, która dotyczyła dotychczasowej działalności koła. Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek składający się głównie z przysmaków tradycyjnych. Powiedzenie „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść” okazuje się nie mieć zastosowania do gospodyń z Wujówki. Jak przystało na imprezę ostatkową spotkanie zakończyło się tańcami.

Zapraszamy Sołectwa, KGW, NGO, lokalnych twórców i artystów, osoby prywatne i przedsiębiorców do rejestracji na I Jarmark Bożonarodzeniowy w gminie Jadów
 

Konkurs Mikołajkowy


 

poniedziałek, 1 listopada 2021

Teren wokół BPGJ jest monitorowany


Zadanie pod nazwą "Monitoring terenów publicznych w Gminie Jadów" zostało zrealizowane ze środków programiu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.
 Monitoring terenów publicznych wokół biblioteki prowadzony jest przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie otaczającym Bibliotekę Publiczną Gminy Jadów (Plac Dreszera 17)

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie tel. 25 675-40-47 oraz drogą elektroniczną e-mail: gbp.jadow@biblioteka.wolomin.pl.REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów

Plac Dreszera 17

05-280 Jadów

 

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w miejscach zarządzanych przez ADO. Określa również, miejsca instalacji kamer systemu na terenie nieruchomości i terenie przynależnym do nieruchomości, reguły rejestracji i zapisu informacji (obrazu, dźwięku) oraz sposobu ich zabezpieczania, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. monitoringu stacjonarnym – należy przez to rozumieć odbiór i rejestrację obrazu (lub obrazu i dźwięku) z przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w miejscach będących własnością Biblioteki Publicznej Gminy Jadów;
 2. systemie monitoringu – należy przez to rozumieć zespół kamer, urządzeń przesyłowych, elektronicznych nośników danych, urządzeń rejestracji danych, urządzeń odtwarzających zarejestrowane dane oraz oprogramowania wykorzystywanego w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności w zakresie monitoringu;
 3. kamerze - należy przez to rozumieć urządzenie służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego zapisywalnego na elektronicznych nośnikach informacji;
 4. kamerze stacjonarnej, stacjonarnym systemie monitoringu – należy przez to rozumieć kamerę/system monitoringu, w którym kamera/kamery umieszczone na stałe w określonych miejscach w pobliżu monitorowanej przestrzeni. Stacjonarną kamerą bądź stacjonarnym systemem są również kamera/system, w których operator zdalnie może zmienić ustawienie kamery, zmieniając tym samym obszar w polu widzenia kamery lub jej ustawienia, np. poprzez zawężenie lub poszerzenie pola widzenia kamery;
 5. rejestracji obrazu – należy przez to rozumieć proces zapisu na określonego typu nośniku danych sygnałów elektroenergetycznych lub informacji cyfrowej powstałej w wyniku przekształcenia obrazu znajdującego się w polu widzenia kamery do postaci sygnałów elektromagnetycznych lub cyfrowych;
 6. otwartej przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć miejsca dostępne publicznie, takie jak ulice, parkingi, place zabaw, place przeznaczone na imprezy masowe, boiska sportowe, skwery parki przeznaczone do użytku publicznego i inne obszary o podobnym przeznaczeniu;
 7. systemie rozpoznawania/analizy obrazu – należy przez to rozumieć oprogramowanie lub urządzenie umożliwiające w czasie rzeczywistym identyfikację obiektów, które znalazły się w polu widzenia kamery, a także ocenę ich zachowań lub intencji;
 8. administratorze danych osobowych (ADO) – należy przez to rozumieć Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów;

 § 3

 Monitoringiem objęte są:

 1. nieruchomości przy ul. Plac Dreszera 17 w Jadowie wraz z najbliższym otoczeniem;
 2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi oraz tablicą główną przy wejściu spełniającą wymogi klauzuli informacyjnej, brzmiącej:

1) „Monitoring prowadzony jest przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie otaczającym Bibliotekę Publiczną Gminy Jadów: [Plac Dreszera 17]. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie tel. 25 675-40-47 oraz drogą elektroniczną e-mail: gbp.jadow@biblioteka.wolomin.pl”.


§ 4

 Celem monitoringu jest:

 1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie nieruchomości oraz w jej pobliżu, w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych;
 2. wspomaganie kontroli dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz znajdujących na terenie nieruchomości ludzi i informacji;
 3. ustalanie sprawców czynów nagannych lub zabronionych (zniszczenie mienia, kradzieże);
 4. ograniczenie dostępu na teren nieruchomości osób nieuprawnionych, niepożądanych.

§ 5

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Obraz zapisywany jest na dyskach twardych rejestratorów.
 2. Wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu.
 3. Dane z monitoringu są nadpisywane po ok. 30 dniach.
§ 6
 1. . Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej.
 2. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

§ 7

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu poprzez sieć komputerową na stanowiskach komputerowych mają jedynie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych z monitoringu.


§ 8

 1. Dane z monitoringu udostępnia się uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policji, straży pożarnej, sądom, prokuraturom na ich pisemny wniosek.
 2. 2Dane z monitoringu mogą być udostępniane za zgodą ADO lub osoby przez niego upoważnionej. Osoba upoważniona poinformuje ADO o fakcie udostępnienia danych oraz odnotuje fakt udostępnienia w prowadzonym rejestrze.
 3. W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust. 2, zgłasza wniosek ustnie ADO lub osobom przez niego upoważnionym, a następnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni dostarcza go na piśmie.
 4. Jeśli w wyniku realizacji nagrania udokumentowane zostało przestępstwo karalne z urzędu, administrator zobowiązany jest w obowiązku ich przekazania do organów ścigania.

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzje podejmuje ADO.

sobota, 9 października 2021

Wpływ czytania na zdrowie psychiczne

 Wiele badań pokazuje, że czytanie książek od najmłodszych lat rozwija naszą pamięć. Osoby czytające regularnie przez wiele lat są zdecydowanie mniej narażone na spadek formy pamięciowej związanej ze starzeniem się. Dodatkowo przynajmniej godzina regularnego czytania dziennie obniża ryzyko zachorowania na Alzheimera. Warto czytać !piątek, 10 września 2021

Przypominamy o możliwości odbioru wyprawk czytelniczych

 

Projekt "Mała książka – wielki człowiek" jest realizowany od 2018 roku przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Zapytanie ofertowe

 

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów zgodnie z zasadami konkurencyjności  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę dostawy i montaż 2 zestawów monitoringu wizyjnego z kamerami Full HD.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

piątek, 3 września 2021

W Bibliotece Publicznej Gminy Jadów zostanie zamontowany monitoring

 Mamy To !!!

W konkursie "Wzmocnij Swoje Otoczenie" organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. dofinansowanie zdobyły dwa projekty, które będą realizowane w Gminie Jadów.
W Bibliotece Publicznej Gminy Jadów zostanie zamontowany monitoring, a Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne zakupi profesjonalny sprzęt do kina letniego. Wartość każdego z projektów to 20tys zł.

Pełna lista dofinansowanych projektów znajduje się na stronie organizatora konkursu.
poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Wernisaż prac p. Barbary Szyszko

 14 sierpnia w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Jadów w Urlach odbył się wernisaż prac p. Barbary Szyszko. Tematem przewodnim wystawy były Kapliczki Maryjne, nie zabrakło w nich również motywów regionalnych. Jest to już druga wystawa prac pani Szyszko zorganizowana w Urlach. Liczymy, że kolejne prace będziemy mogli obejrzeć w przyszłym roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia biblioteki w Urlach, wystawa będzie dostępna do końca sierpnia.

Fotorelacja z Pikniku sportowo-rekreacyjnego w Jadowie

 Udostępniamy fotorelację z sobotniego Pikniku sportowo-rekreacyjnego, który został zorganizowany przez Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Jadów ze środków Gminy Jadów. Serdecznie dziękujemy Lodovym Wariacjom za ufundowanie nagród dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych. Dziękujemy również enerowi Korony Jadów - Tadeusz Archiciński za profesjonalne prowadzenie zawodów!
Dzięki grantowi z PSE w Jadowie mamy tablicę multimedialną

  Z ogromną przyjemnością oddajemy do użytkowania multimedialną tablicę. Na chwilę obecną dostępne są w niej opisy zabytków i wystawy histor...

Archiwum bloga