Jadów

piątek, 20 grudnia 2019

RODO

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1.      Administratorem Państwa danych jest Biblioteka Publiczna Gminy Jadów, Plac Dreszera 17, 05-280 Jadów gbp.jadow@biblioteka.wolomin.pl. 
2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod.jadow@edukompetencje.pl lub pisemnie na adres Administratora.
4.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5.      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6.      Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7.      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
Ø  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
Ø  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
Ø  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Ø  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8.      Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
9.      W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne.
10.  Odbiorcami Państwa  danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Państwa  dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu;

11.  W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.

wtorek, 3 grudnia 2019

Wycieczka w ramach projektu

Drodzy uczestnicy projektu JESTEM ZDOLNY
Informujemy, że w dniu 07.12. 2019r. zajęcia nie odbędą się! W zamian za to wybierzemy się na wycieczkę do Warszawy. Planowany wyjazd godz. 8.25 z Urli i 8.35 z Jadowa, powrót około godz. 16.00. Ponieważ w planie wycieczki jest spacer po Starym Mieście zalecamy ubrać się ciepło!
Prosimy rodziców uczestników projektu o podpisanie druków Zgody na udział dziecka w wycieczce, będą one dostępne od jutra u Dyrektorów Szkół oraz w Bibliotece w Jadowie.

środa, 20 listopada 2019

Nabór na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

19 listopada odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów. Konkurs wygrała pełniąca dotychczas obowiązki dyrektora Sylwia Tryc. 
.....................................................................................................................................................................
Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony Nabór na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna tutaj.

piątek, 10 maja 2019

Biblioteka Publiczna w Jadowie oficjalnie oddana do użytku


Nowa siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Jadów przekazana do użytkowania.

8 maja w Jadowie miała miejsce długo oczekiwana uroczystość.  Wójt Gminy- Dariusz Kokoszka oficjalnie przekazał Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów – Sywii Tryc klucze do zmodernizowanego budynku biblioteki.

W trakcie uroczystości przedstawiono krótki rys historyczny biblioteki.
Biblioteka w Jadowie została powołana w  1949 roku, jednak pierwsze wzmianki o działalności bibliotecznej  w Jadowie pochodzą już z 1915 roku, kiedy to 25 – go marca w Jadowie odbyło się otwarcie biblioteki, założonej przy straży ochotniczej. Biblioteka powstała dzięki inicjatywie dr Wiśniewskiej z darów dobrowolnych i zawierała przeszło 600 książek.
 Po roku 49  Biblioteka mieściła się w lokalu Sądu Grodzkiego [obecnie siedziba Urzędu Gminy], a jej księgozbiór mieścił się w dwóch szafkach. W roku 1952 Biblioteka została przeniesiona do budynku przy Placu Dreszera 10, gdzie pozostała aż do sierpnia 1991 roku. Od tego czasu do roku 2009 Biblioteka mieściła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie. W 2009r. została przeniesiona do obecnej siedziby przy Placu Dreszera 17.

Dariusz Kokoszka- Wójt Gminy omówił zakres zrealizowanych w ramach projektu „Modernizacja Biblioteki w Jadowie” prac
W 2016 roku biblioteka aplikowała o środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet II Infrastruktura Bibliotek na przebudowę budynku.  Projekt pod nazwą  „Modernizacja Biblioteki w Jadowie” uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 996 258 złotych. Gmina Jadów jako wkład własny do projektu wniosła nieruchomość o wartości ponad 500 000 zł oraz środki finansowe w kwocie 150 415zł.  Ogólna wartość zadania wyniosła 2 671 398zł.
Modernizacja biblioteki trwała 2lata. W ramach zadania  wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono roboty budowlane, których koszt wyniósł ponad milion 800 000 zł. Obiekt został wyposażony w meble i sprzęt, zadanie obejmowało również promocję projektu.
Roboty budowlane, które były prowadzone etapowo polegały na rozbudowie i przebudowie  wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku o powierzchni użytkowej ponad 643,20m2, w którym dotychczas siedzibę miała biblioteka oraz mieścił się ośrodek zdrowia.
W trakcie prac wykonano między innymi : izolację fundamentów, wybudowanie nowej klatki schodowej oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę ścian wewnętrznych, docieplenie i zmianę dachu, elewację zewnętrzną, instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i teleinformatyczną.
Zakres prac uwzględniał również remont pomieszczeń gospodarczych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wykonaniem miejsc parkingowych.
W efekcie realizacji projektu biblioteka dysponuje 4 pomieszczeniami przeznaczonymi na księgozbiór, wypożyczalnią, czytelnią połączoną z salą komputerową, świetlicą, salą konferencyjną, pomieszczeniami gospodarczymi i socjalnymi. Ponadto w budynku funkcjonować będą również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Archiwum Urzędu Gminy, świadczona będzie także pomoc prawna dla mieszkańców.

Nie zabrakło również podziękowań
Dyrektor Biblioteki podkreśliła, że na sukces tego projektu złożyła się ciężka praca wielu osób. Podziękowała projektantom, inspektorowi nadzoru, kierownikowi budowy, wykonawcy i wszystkim podwykonawcom. Szczególne słowa skierowała Dariusza Kokoszki – Wójta Gminy Jadów oraz do członków Rady Gminy- to dzięki ich odważnym decyzjom biblioteka mogła przystąpić do realizacji projektu. Pani Dyrektor dziękowała również  pracownikom biblioteki i urzędu gminy: panu Rafałowi Rozparze,  pani Barbarze Wójcik, panu Przemysławowi Walczukowi i wszystkim którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do realizacji zadania.

Gratulacjom nie było końca
Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście, którzy zgodnie gratulowali udanej inwestycji: Władysław Teofil Bartoszewski- społeczny doradca Marszałka Województwa Mazowieckiego, Bożena Żelazowska- Reprezentująca Sejmik Województwa Mazowieckiego, Przewodnicząca Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, Robert Szydlik- Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego wraz z radnymi powiatowymi Magdaleną Suchenek i Piotrem Borczyńskim, PAWEŁ BEDNARCZYK-Burmistrz Miasta Tłuszcz,  PIOTR ORZECHOWSKI-Wójt Gminy Strachówka, SYLWESTER NIŹNIK- Wójt Gminy Poświętne, radni i sołtysi z terenu gminy Jadów, dyrektorzy szkół, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy urzędu Gminy,  przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego z całego powiatu na czele z Katarzyną Bartnowska i Lucyną Małodobrą z Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek, nie zabrakła również przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów.

8 maja – Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza
Ponieważ 8 maja obchodzony jest jako ogólnopolski Dzień Bibliotekarza w trakcie uroczystości Wójt Gminy Jadów wraz z Panią Reginą Sadlik – Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli wszystkim obecnym na uroczystości bibliotekarzom piękne kwiaty oraz złożyli im podziękowania za dotychczasową pracę i życzyli im dalszych sukcesów w działalności zawodowej i osobistej.

Przecięcie wstęgi, przekazanie kluczy i zwiedzanie biblioteki
Do przecięcia symbolicznej wstęgi zaproszono najmłodszych czytelników- uczniów Szkoły Podstawowej w Jadowie, zaraz potem Wójt uroczyście przekazał klucz do biblioteki Dyrektor-Sylwi Tryc. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ks. Dziekan Bogdan Lewiński- Proboszcz jadowskiej parfii. Goście zwiedzający bibliotekę mieli także okazję zobaczyć wystawę prac wykonanych przez mieszkanki Jadowa.

Występy młodzieży oraz koncert zespołu Plateau
Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu młodzieży, której opiekunem jest p. Halina Filemonowicz. Występ został przygotowany w oparciu o napisany specjalnie na tę okazję scenariusz autorstwa Mariusza Kubata. Na scenie wystąpił również pan Łukasz Wójcik- Dyrektor GOK, który akompaniował wspaniałej solistce –Kindze Sawin. Jako ostatni wystąpił  zespół Plateu.  


Galeria

Dzięki grantowi z PSE w Jadowie mamy tablicę multimedialną

  Z ogromną przyjemnością oddajemy do użytkowania multimedialną tablicę. Na chwilę obecną dostępne są w niej opisy zabytków i wystawy histor...