Jadów

O Nas
Biblioteka Publiczna Gminy Jadów jest gminną instytucją kultury utworzoną Uchwałą nr XI/72/2007 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, jak  również nadzór nad właściwym doborem materiałów bibliotecznych,
  2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
  3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
  4. popularyzacja książki i czytelnictwa,
  5. współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,  organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej,
  6. popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informatycznego,
  7. organizacja i uczestnictwo w wystawach promujących Gminę Jadów,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
  9. promowanie działalności organów samorządu gminnego
Biblioteka może podejmować inne formy działania w dziedzinie kultury i oświaty wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Wszystkie lokale Biblioteki są otwarte i utrzymywane do dyspozycji mieszkańców, którzy mogą korzystać z nich bezpłatnie lub w przypadku prywatnych wydarzeń za odpłatnością.


1 komentarz:

Dzięki grantowi z PSE w Jadowie mamy tablicę multimedialną

  Z ogromną przyjemnością oddajemy do użytkowania multimedialną tablicę. Na chwilę obecną dostępne są w niej opisy zabytków i wystawy histor...